فروشگاه آی کیمی از چهار فروشگاه مستقل تشکیل گردیده که سه تادر زمینه آرایشی وبهداشتی و یک فروشگاه در زمینه عینک آفتابی فعال می باشد.

استان اردبیل شهرستان بیله سوار بازارچه مرزی بیله سوار